Adres korespondencyjny na fakturze

Rejestrując działalność gospodarczą przedsiębiorca zobowiązany jest do określenia jej siedziby. Często jednak okazuje się, że adres siedziby nie jest tożsamy z miejscem wykonywania działalności gospodarczej. Którym adresem zatem powinien posługiwać się przedsiębiorca dla celów korespondencyjnych?
 
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określił, iż wpisowi do CEIDG-1 podlegają :
1. Adres do doręczeń przedsiębiorcy.
2. Adresy, pod którymi wykonywana jest działalność gospodarcza.
3. Adres głównego miejsca wykonywania działalności oraz oddziałów o ile zostały one utworzone. 
 
Na fakturze przedsiębiorca powinien zamieścić dane siedziby działalności gospodarczej, a w przypadku gdy działalność prowadzona jest w innym miejscu niż siedziba, jednak dane miejsce zostało zgłoszone w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wówczas należy wskazać adres głównego miejsca, w którym prowadzona jest rzeczywista działalność firmy.