Akredytywa jako jedna z form rozliczeń bezgotówkowych

Akredytywa stanowi jedną z form na rozliczenia bezgotówkowe. Jest ona wykorzystywana do rozliczeń, które są dokonywane w kraju oraz poza jego granicą. Najczęściej akredytywa jest wykorzystywana najczęściej w przypadku transakcji bardziej ryzykownych.

Akredytywa jest pisemnym zobowiązaniem banku klienta, który kupuje towary lub usługi do wypłacenia sprzedającemu kwoty, której wysokość i termin zapłaty jest określony w umowie akredytywy.

Do stron akredytywy zaliczamy:
- kupujący, czyli zleceniodawca akredytywy,
- sprzedający, czyli beneficjent akredytywy,
- bank zleceniodawcy, który jest odpowiedzialny za otwarcie akredytywy,
- bank beneficjenta, który informuje beneficjenta o otwarciu akredytywy.

Akredytywa dzieli się:
- ze względu na charakter zobowiązania banku kupującego,
- ze względu na uprawnienia posiadane przez sprzedającego,
- ze względu na rolę pełnioną przez bank sprzedającego,
- ze względu na kwestie techniczno-finansowe,
- akredytywy specjalne.