Dieta w prawie pracy

Dieta chociaż kojarzona z czymś innym, występuje w prawie pracy jako kwota należna pracownikowi z tytułu odbycia podróży służbowej, na pokrycie kosztów wyżywienia w czasie jej trwania. 

Kwota diet krajowych i zagranicznych w sferze budżetowej określana jest przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W prywatnych firmach jest określana przez zakładowe prawo pracy, jednak nie może być to kwota mniejsza, niż znajdująca się w rozporządzeniu. Oznacza to, że przedsiębiorca może ustalić większą stawkę. 

Kwota diet przyjmowana jest dla każdego roku, stosownie do planowanego wzrostu średniego poziomu cen. Od 2013 roku do teraz kwota ta wynosi 30 złotych. Natomiast wysokość diet na podróże służbowe, zależna od kraju docelowego i znajduje się w załączniku do rozporządzenia. 

SPOSÓB USTALANIA DIETY KRAJOWEJ: 
a) od 8 do 12 godzin – 1/2 diety
b) ponad 12 godzin – 1 dieta
c) za każdą następną rozpoczętą dobę: do 8 godzin –1/2 diety ponad 8 godzin – 1 dieta