Konstytucja Biznesu

Koniecznie odwiedź naszą STRONĘ GŁÓWNĄ !
 
22. marca bieżącego roku podpisana została tak zwana Konstytucja Biznesu, której celem jest kompleksowe zreformowanie prawa gospodarczego. Obejmuje ona pakiet 5 podstawowych ustaw:
– Prawo przedsiębiorców,
– Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
– Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
– Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców.
 
W ramach tych ustaw znacznej poprawie mają ulec relacje na linii przedsiębiorca - administracja. Co więcej, wprowadzona została również działalność nierejestrowana oraz ulga na start, która zwalnia z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności. Konstytucja Biznesu kończy także z numerem REGON,  przedsiębiorca we wszelkich kontaktach będzie posługiwał się wyłącznie numerem NIP.