Koszty pośrednie i bezpośrednie w KPiR

Za koszty bezpośrednie uznaje się koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem określonego przychodu. Zalicza się do nich towary handlowe, materiały podstawowe i pomocnicze, jak również usługi podwykonawców. Koszty te podlegają wpisaniu do KPiR na podstawie faktury otrzymanej od dostawcy. Jeżeli dokument ten nie dotarł wówczas wpisu można dokonać na podstawie szczegółowego opisu otrzymanego materiału bądź towaru handlowego. W takiej sytuacji należy podać imię, nazwisko i adres dostawcy, ilość i rodzaj materiału lub towaru handlowego oraz cenę jednostkową i wartość dostawy.        
 
Koszty pośrednie to koszty dotyczące wydatków związanych z prowadzoną działalnością jednakże nie mających bezpośredniego wpływu na osiągnięty przychód. Zaliczyć można zatem do nich takie koszty jak czynsz, leasing czy też media, wyposażenie biura oraz obsługę księgową. 
Koszty pośrednie można ująć w KPiR za pomocą metody kasowej bądź memoriałowej. W formie kasowej koszty ujmuje się w dniu wystawienia faktury natomiast w zasadzie memoriałowej koszty pośrednie ujmuje się na zasadach ogólnych jeżeli jednak wydatek przekracza rok podatkowy wówczas koszt ten należy podzielić i zaksięgować zgodnie z okresami, których on dotyczy.