Księgowość pełna

Część przedsiębiorców prowadzących własne firmy musi zmierzyć się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości, która jest uważana za skomplikowaną, a zarazem bardzo kosztowną formę. Wymaga ona od przedsiębiorcy, aby był na bieżąco z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa, które bardzo często ulegają zmianom. Natomiast kosztowność tej formy wiążę się z koniecznością zatrudnienia profesjonalnego księgowego bądź skorzystania z usług biura rachunkowego. 

Warto jednak pamiętać, iż z tych dwóch opcji zdecydowanie tańsze jest wynajęcie biura rachunkowego. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości spoczywa na wszystkich podmiotach gospodarczych, które w poprzednim roku z tytułu prowadzenia działalności osiągnęły przychód nieprzekraczający poziomu 2 000 000 euro w przeliczeniu na złotówki. Z kolei podmiotami, które bez względu na osiągnięty przychód, muszą prowadzić księgowość w formie pełnej są spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialności, a także inne podmioty określone przepisami.

Pełna księgowość prowadzona jest w formie ksiąg rachunkowych, które składają się z:
- dziennika, w którym ewidencjonowane jest każde zdarzenie gospodarcze,
- kont księgi głównej,
- kont ksiąg pomocniczych,
- zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,
- wykazu składników aktywów i pasywów. 

Na każdej osobie zobowiązanej do prowadzenia pełnej księgowości spoczywa obowiązek: 
- prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- klasyfikowania dowodów księgowych,
- drogą inwentaryzacji ustalania stanu aktywów oraz pasywów,
- dokonywania wyceny posiadanych aktywów oraz pasywów,
- ustalania wyniku finansowego,
- prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych,
- przechowywania dokumentacji firmowej.