Organy prawa podatkowego

Artykuł 13 prawa podatkowego jasno określa, że organem podatkowym stosownie do swojej właściwości jest:

1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta),starosta albo marszałek województwa - jako organ pierwszej instancji; 

2) dyrektor izby skarbowej, dyrektor izby celnej - jako: 
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, 
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów, 
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji; 
 

3) samorządowe kolegium odwoławcze - jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. 
 

Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest organem podatkowym - jako: 
1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia - z urzędu; 
2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa powyżej,
3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych; 
4) organ właściwy w sprawach interpretacji przepisów prawa podatkowego
5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.