Praca w godzinach nocnych

Za pracę w godzinach nocnych traktuje się 8 godzin pracy pomiędzy godziną 21, a 7. Pracę tą regulują przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Przepisy te określają również definicję pracownika pracującego w nocy, czyli takiego który pracuje co najmniej 3 godziny pory nocnej.      
Pracodawca planując nocne godziny pracy o fakcie tym musi poinformować lekarza orzecznika podczas wypisywania skierowań na badania medycyny pracy.
Co jednak ważne, praca w godzinach nocnych nie może być przeznaczona kobietom w ciąży oraz pracownikom młodocianym. Jeśli pracownikiem jest matka wychowująca dziecko do 4 lat wówczas muszą one wyrazić pisemną zgodę na wykonywanie danej pracy.   
 
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych musi zostać obdardzone dodatkiem w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z podzielenia kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę przez liczbę godzin, która przypada do przeprowadzenia pracy w godzinach nocnych w miesiącu, w którym miała miejsce.