Przedstawiciel podatkowy

Przedstawicielem podatkowym może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, tylko wtedy, gdy spełnia szereg określonych w przepisach wymagań. Przedstawiciel podatkowy zajmuje się prowadzeniem rozliczeń VAT, ewidencją dla potrzeb VAT oraz przechowywaniem dokumetacji.

Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie ze swoim mocodawcą za jego zobowiązania podatkowe. W sytuacji, gdy podatnik nie dokona rozliczeń VAT, to przedstawiciel podatkowy zobowiązany jest do uregulowania powstałych zobowiązań.

Przedstawiciela podatkowego musi posiadać przedsiębiorca, który podlega obowiązkowej rejestracji do celów VAT, jednak nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania w Polsce.