Rodzaje pełnomocnictw

Płatnik, podatnik lub inkasent podczas postępowania podatkowego ma prawo do wyznaczenia pełnomocnika, jeśli charakter czynności nie wymaga jego osobistego działania. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej z 1 stycznia 2016 roku wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa – ogólne, szczególne albo do doręczeń.

1). Pełnomocnictwo ogólne
Pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa będzie mógł działać w imieniu strony postępowania w każdej sprawie podatkowej oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych albo organów kontroli skarbowej. Wszystkie czynności związane ze zmianą, odwołaniem lub wypowiedzeniem pełnomocnictwa ogólnego mogą być zgłaszane przez mocodawcę tylko i wyłącznie elektronicznie.

2). Pełnomocnictwo szczególne
Pełnomocnictwo to upoważnia do działania w określonej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo szczególne może być zgłoszone pisemnie, elektronicznie lub ustnie do protokołu.

3). Pełnomocnictwo do doręczeń
Odbiorcą w Polsce pism sądowych adresowanych do osób zamieszkałych za granicą może być każda wskazana osoba (członek rodziny, znajomy, sąsiad), jeśli wyrazi ona zgodę na pełnienie tej funkcji.