Sporządzanie zerowego spisu z natury

Obowiązek sporządzania spisu z natury regulują przepisy rozporządzenie Ministra Finansów z 2003 roku, dotyczące prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

Spis z natury, polega na wpisywaniu do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, wyrobów gotowych, produkcji będącej w toku, odpadów i braków.

Spis z natury sporządza się:
- na koniec każdego roku podatkowego,
- na dzień 1 stycznia (nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis na koniec roku, u których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym),
- nadzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego
- w sytuacji utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym,
- dzień zmiany wspólnika lub zmiany proporcji udziałów wspólników,
- na dzień likwidacji działalności.


Podatnik nie może zostać zwolniony z obowiązku sporządzania spisu z natury nawet jeśli nie posiada on składników podlegających ujęciu w spisie. Przedsiębiorcy muszą przeprowadzić spis nawet jeśli jego wartość będzie wynosić 0 zł.

Zerowy spis z natury musi zawierać imię i nazwisko właściciela zakładu, nazwę firmy, datę sporządzenia, informację o tym, że wartość spisu wynosi „zero” i podpis właściciela firmy.