Sprawozdanie finansowe spółki – gdzie je znajdziemy?

 

Przedsiębiorcy nawiązują współpracę z inwestorami oraz kontrahentami. Często chcą oni sprawdzić wiarygodność spółki oraz jej obecną sytuację finansową. Jednym ze sposobów na sprawdzenie sytuacji spółki jest skontrolowanie jej sprawozdania finansowego.

 

Warto wspomnieć o tym, że spółki zobowiązane są do publikacji rocznych sprawozdań finansowych w sądzie rejestrowym. Mowa tutaj głównie o spółkach zobowiązanych do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych:

- spółki osobowe (spółka jawna, komandytowa, partnerska, komandytowo-akcyjna)  

- spółka kapitałowa – z o.o. oraz akcyjna

 

Spółki te mają obowiązek, w ciągu 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego, do złożenia we właściwym sądzie rejestrowym, rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi dokumentami (uchwałą zatwierdzającą sprawozdanie finansowe, uchwałą o podziale zysku lub pokryciu straty, sprawozdania z działalności oraz opinii biegłego rewidenta). Powyższe dokumenty są składane do akt rejestrowych spółki i są one dostępne nieodpłatnie dla każdego, kto zamówi do przeglądu akta interesującej go spółki.