Sprawozdanie finansowe

Celem sprawozdania finansowego jest w głównej mierze przedstawienie rzeczywistych informacji na temat sytuacji majątkowej oraz finansowej danego przedsiębiorstwa. Musi by ono sporządzone zgodnie z zachowaniem zasad rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe:

  • bilans;

  • rachunek zysków i strat;

  • informacja dodatkowa;

Kto ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego?

Osoby prawne oraz osoby fizyczne, które stosują w pełnym zakresie zasady rachunkowości określone w ustawie

Do kiedy?

Sprawozdanie finansowe powinno zostać sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Obowiązkiem jest, aby sprawozdanie zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający w terminie nie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Kto podpisuje sprawozdanie?

Obowiązek ten spoczywa na osobie odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierowniku jednostki.

Sprawozdanie musi zostać złożone we właściwym KRS.