Wynagrodzenie chorobowe

Pracownicy za okres czasowej niezdolności do pracy spowodowany chorobą mają prawo do wynagrodzenia chorobowego. Co ważne, osoby te muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  
Wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest na podstawie dostarczonego do pracodawcy zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA.
 
Wynagrodzenie chorobowe przysługuje na 33 dni niezdolności do pracy bądź 14 dni w przypadku osób, które ukończyły 50 rok życia. Opłaca je pracodawca, jednak jeżeli niezdolność do pracy trwa więcej niż 33 dni wówczas od 34 dnia pracownikowi będzie przysługiwał już zasiłek chorobowy wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.    
 
Co ważne, okres 33 lub 14 dni polega na zsumowaniu wszystkich dni niezdolności do pracy pracownika w danym roku kalendarzowym bez względu na to jak duże występują między nimi przerwy. Dni te sumuje się także jeżeli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców w ciągu roku. 
 
Wynagrodzenie chorobowe nie przysługuje gdy okres niezdolności do pracy przypada na czas gdy pracownik nie posiada prawa do zasiłku chorobowego, a więc na przykład podczas korzystania z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz w przypadku tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.