Klauzula o unikaniu opodatkowania

Nowe przepisy w Ordynacji podatkowej, dotyczące o klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania został wprowadzone z dniem dzisiejszym. Organy podatkowe powołujące się na tę klauzulę, będą mogły kwestionować legalne działania podatnika, które zmierzałyby ich zdaniem do unikania opodatkowania. 
 
Klauzula obejścia prawa podatkowego będzie miała zastosowanie do działań sztucznych podjętych celem uzyskania korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem normy ustawy podatkowej. Wspomniana korzyść podatkowa musi przekroczyć 100 tysięcy złotych. A czym jest korzyść? Korzyścią podatkową jest niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości albo powstanie lub zawyżenie straty podatkowej; powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku lun podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku. 
 
Za działania sztuczne uznaje się m.in.: 
 
- nieuzasadnione dzielenie operacji, 
- angażowanie podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego, 
- elementy prowadzące do osiągnięcia stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego.