Pytania i odpowiedzi

Co to jest księgowość?

Księgowość jest rejestracyjną częścią rachunkowości. Jej prowadzenie polega na ewidencjonowaniu w ujęciu pieniężnym, bądź też ewentualnie ilościowym, udokumentowanych w stosowny sposób, zdarzeń gospodarczych powodujących zmiany w majątku podmiotu gospodarczego i źródłach jego pochodzenia.
 

Co to jest obowiązek podatkowy?

Zgdonie z informacjami zawartmi w Ordynacji Podatkowej ogowiązek ten to swoistego rodzaju powinność dokonywania przymusowej wpłaty o określonej wartości, na rzecz państwa, wynikającej z przewidzianych i zawartych w ustawie zdarzeń.

Co to jest jest podatek?

Podatek to obowiązkowe świadczenie pobierane na rzecz budżetu państwa.

 

Cechuje się:

  • nieodpłatnością;

  • przymusowością;

  • powszchnością;

  • bezzwrotnością;

 

Funkcje podatków:

- fiskalna (inaczej dochodowa),

- regulacyjna,

- stymulacyjna,

- informacyjna.


 

Co to jest wynik finansowy?

Wynik finansowy przedsiębiorstwa obliczony na podstawie rachunku zysków i strat tworzonego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z uwzględnieniem ustaw podatkowych jest podstawą do naliczenia podatku dochodowego (wynik finansowy brutto) oraz w przypadku spółek kapitałowych podstawę określenia wysokości dywidendy.

 

Co to jest bilans?

Bilans to zestawienie aktywów i pasywów jednostki na początek i koniec okresu sprawozdawczego w organizacjach prowadzących księgowość według zasad tzw. pełnej rachunkowości. Należy do obowiązkowych sprawozdań finansowych.  

Co to jest prawo?

O system norm prawnych powstałych w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy odpowiednio publicznej lub społecznej i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu.

Co to jest dowód księgowy?

Dowód księgowy to dokument będący podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych.

Co to jest sprawozdanie finansowe?

Sprawozdanie finansowe  to uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej i finansowych wyników działalności jednostki.

Sporządza się je na koniec roku obrachunkowego (dzień bilansowy) lub inny dzień zamknięcia ksiąg wynikający z przepisów prawa podatkowego.

Co to jest księgowosc uproszczona?

Księgowość uproszczona - księgowość prowadzona przez osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości w walucie polskiej 1 200 000 euro.
 

 

Co to jest pełna księgowosc?

Do prowadzenia pełnej księgowości zobowiązane są podmioty gospodarze, które w roku poprzednim osiągnęły przychód z działalności przekraczający 800 tys. EURO. Niezależnie od wielkości przychodu księgi handlowe muszą prowadzić osobowe spółki kapitałowe (spółka jawna,partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).