Obowiązki przedsiębiorcy względem pracownika

Zatrudnienie pracownika wiąże się z licznymi obowiązkami przedsiębiorcy. Dotyczą one tak podstawowych czynności, jaknp. poszanowanie godności i dobra osobistego, a także bardziej szczegółowych warunków pracy, na przykład zorganizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy.

Wszystkie te obowiązki przedsiębiorcy wobec pracownika, a zarówno prawa pracownika reguluje Kodeks Pracy. W jego przepisach można znaleźć następujące obowiązki pracodawcy:
- szanowanie godności i innych dóbr osobistych pracownika, 
- terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenie,
- przeprowadzanie badań lekarskich na swój koszt i w czasie pracy,
- zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
- organizowanie pracy w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
- organizowanie pracy w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
- przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy,
- ułatwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- stwarzanie pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
- zaspokajanie w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników, np. prowadzenie przedszkoli, obiektów sportowych, pomoc w remoncie mieszkań,
- stosowanie obiektywnej i sprawiedliwej kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
- wpływanie na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
- zapobieganie mobbingowi.