Rodzaje pełnomocnictw

Pełnomocnikiem zostać może jedynie osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych. Obecnie wyróżnić więc możemy pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń. 2 ostatnie rodzaje są nowością w polskim prawie. Wyjaśnijmy więc:

- pełnomocnictwo ogólne – upoważnia ono pełnomocnika do działania w imieniu płatnika we wszystkich kwestiach podatkowych oraz w pozostałych sprawach należących do obowiązków organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej,

- pełnomocnictwo szczególnie - pełnomocnik może w tym wypadku zajmować się tą sprawą, która została mu konkretnie wskazana,

- pełnomocnictwo do doręczeń – pełnomocnictwo takie konieczne jest tylko pod warunkiem, jeśli doręczenie danego pisma nie odbywa się elektronicznie, a dodatkowo nie ustanowione zostało wcześniej pełnomocnictwo szczególne i ogólne.

Pełnomocnictwo ogólne podobnie jak zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu musi zgłosić mocodawca w formie dokumentu elektronicznego do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).