Składanie sprawozdań finansowych

Zbliża się koniec roku co dla wielu przedsiębiorców oznacza zamykanie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdania finansowego. Obowiązek opracowywania tego dokumentu mają wszystkie podmioty gospodarcze widniejące w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sprawozdania finansowe można przekazywać do Sądu Rejestrowego w formie elektronicznej lub papierowej. Dokument ten musi zostać wysłany do sądu w ciągu 15 dni od zatwierdzenia go przez stosowny organ, który ma na jego zatwierdzenie aż 6 miesięcy, liczone od dnia bilansowego.


Składanie sprawozdania drogą tradycyjną oznacza wypełnienie wniosku KRS-Z30 i złożenie go osobiście lub pocztą tradycyjną wraz z:
- opinią biegłego rewidenta (jeśli występuje obowiązek badania),
- o
dpisem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i o podziale zysku ,
-
sprawozdaniem z działalności.

Składanie sprawozdania drogą elektroniczną polega na złożeniu wniosków z załącznikami przez Portal S24 lub portal Ministerstwa Finansów. Pamiętać należy tylko o tym, że przesyłane dokumenty muszą zostać podpisane certyfikowanym podpisem kwalifikowanym lub profilem ePUAP.