Skonsolidowany bilans do czerwca!

Do dnia 30 czerwca bieżącego roku zarządy JST przekazują do właściwych regionalnych izb obrachunkowych skonsolidowane bilanse. Dokumenty te powinny zostać przekazane w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego. Trzeba pamiętać jednak o tym, że zarządy JST mogą przekazywać skonsolidowane bilanse wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego tylko wtedy, gdy autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści będą zagwarantowane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Zatwierdzenie sprawozdania 
Do 30 czerwca bieżącego roku organ stanowiący JST rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie JST ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r.

Dla wielu przedsiębiorców przygotowanie bilansu jest trudnym zadaniem. Warto więc powierzyć prowadzenie księgowości specjalistom z biur rachunkowych.